Vad är våld

Definitionen av våld i nära relation som vi ställer oss bakom: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

En kvinna berättar

Varje historia som en utsatt kvinna berättar är unik för just henne. Men genom alla livsöden löper en gemensam röd tråd av liknande erfarenheter. Erfarenheter av att det egna livsutrymmet krymper, genom kritik och hot, genom psykiskt och fysiskt våld. Möt en kvinna som berättar sin historia.

I början av vårt förhållande var han den mest charmerande person som någon kan önska sig. Han var oerhört hänsynsfull och uppvaktande mig med blommor och presenter. Allt kändes så rätt.

Sakta, sakta började han kritisera mig och de människor som står mig nära. Han började till exempel ha åsikter om vilka kläder jag skulle använda. Allt han kritiserade lindade han in i fraser där allt handlade om att han älskar mig och att han vill att vi ska vara tillsammans. Med tiden blev han också hotfull. Inte så mycket i början men ändå på ett kontrollerande sätt. Jag skulle ”uppföra mig”, sade han.

Första slaget kom en dag när jag för en gångs skull hade unnat mig att följa med arbetskamraterna ut på middag efter arbetet och inte kom direkt hem. Efter det blev mitt liv som att balansera på slak lina där samma handling fick olika konsekvenser varje dag. Ena dagen skulle jag ha på mig den där tröjan som var så snygg. Nästa dag tyckte han jag skämde ut mig som en slampa i samma tröja. Jag visste aldrig vad som skulle utlösa nästa slag. Till slut kretsade livet bara runt honom och hur han ville att jag skulle vara.

När jag fick kontakt med kvinnojouren kände jag för första gången på länge att jag inte var ensam. Där fanns kvinnor som lyssnade och framförallt trodde på mig. De fick mig att våga tro på min egen förmåga, på att jag var värd något. Jag fick också hjälp med det praktiska som frågor kring skilsmässan och bostadsköer.

Idag har jag en egen samtalskontakt från jouren. Med henne kan jag bolla allt som dyker upp nu när jag väl har lämnat honom. Hon har varit med som stöd vid rättegången och hon peppar mig när jag tappar modet kring vårdnadstvisten om barnen.

 

Psykiskt våld

Psykiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar eller kränker partner och barn. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det alltid psykiskt våld då det förekommer fysiskt våld.

Detta inkluderar utskällning, direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser, förhör.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta, våldtäkt.

Materiellt våld

Med detta menas våld som går ut över döda ting. Till exempel att kasta saker, kasta saker på någon, förstöra och slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar t ex: slag, sparkar, angrepp med olika föremål, luggning, att bitas, att använda vapen eller kniv, strypförsök

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld.

Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet betyder att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andra partens och/eller den gemensamma ekonomin. Detta leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra och förvägras självständighet och oberoende.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för personer med funktionsvariation och äldre kvinnor, genom t ex medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med saker man är beroende av att få hjälp med.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Normaliseringsprocessen

En process där det som egentligen är högst onormalt till slut uppfattas som normalt. Så här kan det gå till:

Man kan se ett förhållande som en fotbollsplan. I början av förhållandet har paret varsin planhalva och i ett normalt förhållande respekterar man varandra och samspelar över planhalvorna.

I vissa förhållande nöjer sig inte ena parten med sin planhalva. Hen vill ha kontroll över sin hemsituation och sin partner. Därför tar hen över mer och mer av dennes planhalva tills bara en liten, liten ruta återstår i ett hörn. På denna lilla ruta ryms det självförtroende, den självrespekt och den självkänsla som den som utsätts har kvar.

Teorier och studier om våld i nära relation har ökat de senare åren. Samlad kunskap finns på http://www.nck.uu.se/

”Varför går hon inte?”

 • För att förhållandet en gång började med kärlek, som vilket förhållande som helst.
 • För att de har barn ihop.
 • För att någon som använder våld i relation växlar mellan våld och värme.
 • För att en partner som misshandlar först har plockat bort hennes sociala skyddsnät. Hen har isolerat henne, fått bort henne från släkt, vänner och arbetskamrater.
 • För att en våldsutsatt kvinna inte tror att någon kan eller vill hjälpa henne.
 • För att hon genomgått vad som kallas normaliseringsprocessen.
 • För att en våldsutsatt kvinna är rädd att förlora sina barn.
 • För att kunna skydda sina barn gentemot att lämnas skyddslösa hos den andra vårdnadshavaren.
 • För att en våldsutsatt kvinna är rädd att inte bli trodd.
 • För att en våldsutsatt kvinna är rädd att bli dödad om hon lämnar relationen.
 • För att en våldsutsatt kvinna som ständigt utsätts för kränkningar, våld och hot om våld blir förvirrad och utmattad, otrygg och rädd.
 • För att en människa som regelbundet blir våldsutsatt till slut förlorar all sin självkänsla och all känsla för vad som är rätt och fel. En våldsutsatt kvinna tar på sig skulden för att hon blir slagen. Kvinnan kan stanna hos en partner som slår av rädsla för att bli utsatt för ännu värre misshandel. Hon är rädd att bli dödad, rädd att bli socialt utstött, rädd för ensamhet. Kvinnan mister inte hoppet om en förändring till det bättre. Kvinnan mister inte hoppet om att den andre skall sluta slå.

 

Det finns en miljon skäl till att lösa konflikter på annat sätt än med våld och kränkningar

Att använda våld mot sin partner är inte bara ett brott i lagens bemärkelse, det är också ett stort tillitsbrott som leder till att relationen aldrig blir densamma. Finns det barn inblandade visar forskning på att barnen tar stor skada om det förekommer våld i familjen. Det kan leda till svårigheter i skolan, ångest och depression för barnen.

Att använda upprepat, systematiskt våld, fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt mot sin partner rubriceras som kvinnofridskränkning och kan ge fängelsestraff. Brottet faller under allmänt åtal vilket betyder att även om din partner inte medverkar i förhör osv. när brottet blivit anmält så kommer samhället driva det ändå.

Om du känner att du har problem med aggressioner och använder våld och kränkningar mot din partner så finns det stöd att få, för att lära dig att hantera dina känslor på ett bättre sätt. Sollentuna kommun erbjuder kostnadsfria samtal och rådgivning för dig som

 • har svårt att hantera din ilska
 • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
 • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

https://www.sollentuna.se/sv/omsorg–stod/Vald-i-nara-relation/du-som-utovar-hot-ocheller-vald/