Dina rättigheter

Du som är våldsutsatt i din relation är ett brottsoffer. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens (i din kommun) uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. I lagen står det:

”Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”

Vad är våld? Läs mer om vad som är en våldshandling.

Du har alltid rätt att få stöd

Det betyder att socialnämnden har skyldighet att hjälpa dig om du varit eller är utsatt för våld i din relation. Du ska få hjälp även om din partner inte är dömd för något brott eller om du inte har polisanmält. Den hjälp du får är beroende på din individuella situation. Det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivning eller stödjande samtal, att få en kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer, hjälp att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheten eller övriga rättsväsende samt insatser för eventuellt barn. Våld och övergrepp i samkönade relationer omfattas av bestämmelsen.  Kontakta socialtjänsten i din kommun för mer information.

Vad händer om du polisanmäler?

Polisen har ökat sin kunskap om våld i nära relationer och oftast finns det poliser som arbetar särskilt med dessa frågor som kan ta emot din anmälan. Du kan be om att få prata med en person som arbetar med våld i familjen, du kan också be om att få en kvinnlig polis om det känns bättre. Du har rätt att ta med dig någon som du litar på som stöd till polisstationen och polisförhör. Om en person är med på ditt polisförhör får den personen inte vittna i rättegången.

Målsägandebiträde och annat stöd

När du anmäler ett brott av detta slag ska polisen erbjuda dig ett målsägandebiträde. Det är en juridiskt utbildad person som kan hjälpa dig med juridiska frågor och finnas med vid förhör och liknande. Ett målsägandebiträde är kostnadsfritt och du har rätt att lämna önskemål om advokatbyrå. Polisen kommer också fråga dig i fall du önskar ta kontakt med en kvinnojour eller brottsofferjour.

Efter polisanmälan

Efter att polisen tagit upp din anmälan kommer de att förhöra den misstänkte och eventuella vittnen. Ibland häktas den misstänkte under kortare eller längre tid. Om du är rädd för din säkerhet ska du tala om det för polisen. De kan då hjälpa dig att få kontakt med socialtjänsten eller socialjouren som ska göra en hot- och riskbedömning och titta på ditt behov av ett skyddat boende. Efter förhör kommer en åklagare besluta om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Finns det så kommer det så småningom bli rättegång. Att det inte finns ”tillräckligt med bevis” betyder inte att polisen inte tror på dig, utan det betyder att det inte är tillräckligt för en juridisk rättegång.