Dataskydd och integritet

 Samtyckesbaserad information om personuppgiftsbehandling – medlemmar 

Sollentuna kvinnojour behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. 

Sollentuna kvinnojour är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med genom att kontakta oss på info@sollentunakvinnojour.se. Medlemskapet i Sollentuna kvinnojour är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du dock inte lämnar dina personuppgifter kan Sollentuna kvinnojour inte informera dig om föreningens aktiviteter. 

Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Sollentuna kvinnojours berättigade intressen 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress och e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Sollentuna kvinnojour är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Sollentuna kvinnojour har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. 

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter, skicka ut inbjudningar till föreläsningar eller allmänna ankomster samt sicka inbjudningar till årsmöten. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Sollentuna kvinnojours IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden 

Sollentuna kvinnojour behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Sollentuna kvinnojour kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag. 

Dina rättigheter 

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till 

info@sollentunakvinnojour.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Sollentuna kvinnojour önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

Genom att godkänna Sollentuna kvinnojours medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. 

Om du inte önskar få medlemsutskick från oss kan du när som helst kontakta oss info@sollentunakvinnojour.se och begära att vi stoppar utskicken. 

Sollentuna kvinnojour 

Styrelsen