Opinion

Vi verkar för kvinnor och barn som riskerar, är eller har varit utsatta för våld. Vi möter särskilt de som inte i första hand vänder sig till myndigheter. Vi fyller en viktig roll som komplement till offentlig sektor och fungerar som en brygga mellan myndigheter och våldsutsatta kvinnor och barn. Med vår särskilda funktion, kompetens och erfarenhet kan vi informera och utbilda. Vi finns där som rådgivare och föreläsare på arbetsplatser och skolor.

Våra ledstjärnor

Vi är röstbärare

Vi verkar för att våldsutsatta kvinnor och barns situation uppmärksammas och tas på allvar i alla sammanhang. Vi använder vår kunskap till att höra den enskilda kvinnans berättelse och våra erfarenheter till att lyfta de många kvinnornas röster.

Vi har rösten att berätta för samhället vad som pågår och hur vi kan göra skillnad. Vi vill synliggöra strukturer som begränsar kvinnors möjlighet att ta del av allt i samhället. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildningar om våld, genus, jämställdhet och barnens perspektiv både internt och som rådgivare till sjukvård, myndigheter och skolor.

Vi ger trygghet

Det ska kännas tryggt att höra av sig till oss. Mötet med varje kvinna och barn ska präglas av omsorg, närvaro och empati. Med vår kunskap, erfarenhet och förståelse ska vi skapa ett möte där hon känner sig skyddad och kan få hjälp med hur hon kan skydda sig efter mötet.

Vi ska vara platsen där hon kan berätta, vila och ta nästa steg.

Vi skapar empowerment

Vårt arbete vilar på den feministiska värdegrunden att alla kvinnor har rätt till självbestämmande och frihet. Varje kvinna och hennes situation är unik, och så måste även våra handlingsplaner vara. Alla möten med oss utgår ifrån hennes individuella berättelse och behov.

Vårt mål är att varje person ska få knyta an till sin egen inneboende kapacitet och vinna känslan av att ha makt över sitt liv.